اطلاعات مربوط به لوازم اداری و مصرفی

قيمت کاربن دستگاه فکس

          PRICE

                   CARBON

                                       MODEL

40000  RIALS

                 KX-FA 136A

KX-FP200/KX-FM210/KX-FM220/KX-FMC230

40000  RIALS

                 KX-FA 136A

KX-F1010/KX-F1110/KX-F969/KX-F1015/KX-FM131

40000  RIALS

                 KX-FA 136A

KX-F1016/KX-FP250/KX-FM260/KX-FP270

40000  RIALS

                 KX-FA 136A

KX-FM280/KX-FP258/KX-FP278/KX-FP101

40000  RIALS

                 KX-FA 136A

KX-FP106/KX-FP108/KX-FP121/KX-FP128

 

 

 

50000  RIALS

                      FA54

KX-FP 141/KX-FP 142/KX-FP 143

50000  RIALS

                      FA54

KX-FP 145/KX-FP 146/KX-FP 148

50000  RIALS

                      FA54

KX-FC  241/KX-FC  243/KX-FC   245

50000  RIALS

                      FA54

KX-FC  248/KX-FC  392

 

 

 

35000  RIALS

                KX-FA 55A

KX-FP 80/KX-FP 81/KX-FP82/KX-FP 85/KX-FP 86

35000  RIALS

                KX-FA 55A

KX-FP 88/KX-FM 89/KX-FM 90/KX-FPC 91

35000  RIALS

                KX-FA 55A

KX-FPC 95/KX-FP 151/KX-FP 152/KX-FP 153

35000  RIALS

                KX-FA 55A

KX-FP 155/KX-FP 156/KX-FP 158/KX-FPC 161

35000  RIALS

                KX-FA 55A

KX-FPC 165/KX-FC 166/KX-FPC 168

35000  RIALS

                KX-FA 55A

KX-FC 175/KX-FPG 175/KX-FC 176

35000  RIALS

                KX-FA 55A

KX-FC 178/KX-FPG 178/KX-FPC 185

 

 

 

50000  RIALS

                     FA 57

KX-FHD 332/KX-FHD 333/KX-FHD 351/KX-FHD 352

50000  RIALS

                     FA 57

KX-FHD 353/KX-FP 341/KX-FP 342/KX-FP 343

50000  RIALS

                     FA 57

KX-FP 361/KX-FP 362/KX-FP 363

 

 

 

40000  RIALS

                   FO-6CR

FO-P 600/F0-P 610/FO-A 650

40000  RIALS

                   FO-6CR

FO-A 660/FO-CC 500

40000  RIALS

                   FO-6CR

UX-P 520/UX-A 556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده : مهرداد : ٦:٤٠ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٥
Comments نظرات () لینک دائم