قيمت کاربن دستگاه فکس

          PRICE

                   CARBON

                                       MODEL

40000  RIALS

                 KX-FA 136A

KX-FP200/KX-FM210/KX-FM220/KX-FMC230

40000  RIALS

                 KX-FA 136A

KX-F1010/KX-F1110/KX-F969/KX-F1015/KX-FM131

40000  RIALS

                 KX-FA 136A

KX-F1016/KX-FP250/KX-FM260/KX-FP270

40000  RIALS

                 KX-FA 136A

KX-FM280/KX-FP258/KX-FP278/KX-FP101

40000  RIALS

                 KX-FA 136A

KX-FP106/KX-FP108/KX-FP121/KX-FP128

 

 

 

50000  RIALS

                      FA54

KX-FP 141/KX-FP 142/KX-FP 143

50000  RIALS

                      FA54

KX-FP 145/KX-FP 146/KX-FP 148

50000  RIALS

                      FA54

KX-FC  241/KX-FC  243/KX-FC   245

50000  RIALS

                      FA54

KX-FC  248/KX-FC  392

 

 

/ 0 نظر / 46 بازدید