قیمت کاربن فاکس بهمن 90

PRICE

 

CARBON

MODEL

65000 RIALS

 

 

FA136A

KX-FP 200/KX-FM 210/KX-FM 220/KX-FMC 230/

KX-F 1010/KX-F 1110/KX-F 969/KX-F 1015/

KX-FP105KX-F 1016/KX-FP 250/KX-FM 260/

KX-FP 270/KX-FP302/KX-FM 280/KX-FP 258/

KX-FP 278/KX-FP 101/KX-FP106/KX-FP108/

KX-FP121/KX-FP128/KX-FM131

50000 RIALS

 

FA54

KX-FP 141/KX-FP 142/KX-FP 143/KX-FP 145

KX-FP 146/KX-FP 148/KX-FC 241/KX-FC 243

KX-FC 245/KX-FC 248/KX-FC 392/KX-FP 701/KX-FC 379FC

 

50000

RIALS

 

 

FA 55A

KX-FP 80/KX-FP 81/KX-FP 82/KX-FP 85/KX-FP 86

KX-FP 88/KX-FM 89/KX-FM 90/KX-FPC 91

KX-FPC 95/KX-FP 151/KX-FP 152/KX-FP 153

KX-FP 155/KX-FP 156/KX-FP 158/KX-FPC 161

KX-FPC 165/KX-FC 166/KX-FPC 168/KX-FC 175/

KX-FPG 175/KX-FC 176/KX-FC 178/KX-FPG 178/

KX-FPC 185

60000

RIALS

 

FA 57

KX-FHD 332/KX-FHD 333/KX-FHD 351/KX-FHD 352

KX-FHD 353/KX-FP 341/KX-FP 342/KX-FP343

KXFP711KX-FP 361/KX-FP 362/KX-FP 363/

KX-FP 238/KX-FM 386

55000

RIALS

 

FA52

KX-FP 205/KX-FP 206/KX-FP 207/KX-FP 208

KX-FP 215/KX-FP 218/KX-FC 225/KX-FC 226

KX-FC 228/KX-FC 253/KX-FC 255/KX-FC 258

KX-FG 2452/KX-FG 2658/KX-FG 2858/KX-FG 5643

45000

RIALS

 

FO-6CR

FO-P600/FO-P610/FO-A650/FO-A660

FO-CC500/UX-P520/UX-A556/UX-A557/UX-P527

90000

RIALS

 

FO-15CR

 

FO-1450/FO-1650/FO-1850/FO-1460/FO-1660M/

F-1500M

/ 0 نظر / 29 بازدید