مدل                             

    قیمت

    توضیحات

                      FX-82M

 

FX-350MS               

 

120000 ریال

 

 

150000 ریال

برنامه پذیر-محاسبات کسری- بازآرایی و ترکیب- محاسبات آماری- 9 حافظه عددی مستقل- قاب کشویی

FX-100MS             

 

موارد بالا+ محاسبات معادله- دیفرانسیل و انتگرال- محاسبات و تبادلات عددی - محاسبات اعداد مختلط

FX-570MS                 

FX-991MS                 

200000ریال

210000ریال

موارد بالا + محاسبات ماتریس-محاسبات بردار- 40 عدد ثابت علمی

FX-82ES/FX-85ES   

FX-350ES                  

120000ریال

 

محاسبات کسری- بازآرایی و ترکیب- محاسبات آماری- 7 حافظه عددی مستقل-  محاسبات بر پایه – داده های جدول - قاب کشویی

FX-500ES                  

 

موارد بالا + فهرست انتخاب معادله – دستگاه معادلات خطی – حل معادله درجه 2و 3

FX-991ES/FX-570ES

230000ریال

محاسبات کسری- بازآرایی و ترکیب- محاسبات آماری- 7 حافظه عددی مستقل-  محاسبات بر پایه – داده های جدول - قاب کشویی – انتگرال معین – دیفرانسیل معین – بردار- محاسبات اعداد مختلط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید