لیست قیمت کاربن دستگاه فکس دی 87

 

                              MODEL

CARBON

   PRICE

KX-FP 200/KX-FM 210/KX-FM 220/KX-FMC 230

   FA136A

 45000 RIALS

KX-F 1010/KX-F 1110/KX-F 969/KX-F 1015

   FA136A

 45000 RIALS

KX-F 1016/KX-FP 250/KX-FM 260/KX-FP 270

   FA136A

 45000 RIALS

KX-FM 280/KX-FP 258/KX-FP 278/KX-FP 101

   FA136A

 45000 RIALS

KX-FP106/KX-FP108/KX-FP121/KX-FP128/KX-FM131

   FA136A

 45000 RIALS

 

 

 

KX-FP 141/KX-FP 142/KX-FP 143/KX-FP 145

   FA54

 45000 RIALS

KX-FP 146/KX-FP 148/KX-FC 241/KX-FC 243

   FA54

 45000 RIALS

KX-FC 245/KX-FC 248/KX-FC 392

   FA54

 45000 RIALS

 

 

 

KX-FP 80/KX-FP 81/KX-FP 82/KX-FP 85/KX-FP 86

  FA 55A

 45000 RIALS

KX-FP 88/KX-FM 89/KX-FM 90/KX-FPC 91

  FA 55A

 45000 RIALS

KX-FPC 95/KX-FP 151/KX-FP 152/KX-FP 153

  FA 55A

 45000 RIALS

KX-FP 155/KX-FP 156/KX-FP 158/KX-FPC 161

  FA 55A

 45000 RIALS

KX-FPC 165/KX-FC 166/KX-FPC 168

  FA 55A

 45000 RIALS

KX-FC 175/KX-FPG 175/KX-FC 176

  FA 55A

/ 0 نظر / 14 بازدید