قيمت پاکت و پوشه تيرماه ۱۳۸۶

       نام و مدل

قيمت به ريال

                  توضيحات

پاكت خشتي سفيد

    120

رنگ كاغذ سفيد

پاكت ملخي سفيد

    150

رنگ كاغذ سفيد

پاكت A5

    250

رنگ كاغذ نخودي

پاكت A4

    300

رنگ كاغذ نخودي

پاكت A3

    400

رنگ كاغذ نخودي

پاكت A5

    400

رنگ كاغذ زرد

پاكت A4

    500

رنگ كاغذ زرد

پاكت A3

    700

رنگ كاغذ زرد

پوشه مقوايي

    500

در چهار رنگ

پوشه فايلي مقوايي

    900

جنس ميله پلاستيكي_در چهار رنگ

پوشه فايلي مقوايي

    2000

جنس ميله فلزي_در چهار رنگ

پوشه سه خط

    1500

در چهار رنگ

پوشه دوار

    1800

جنس مقوا بدون روكش

پوشه دوار

/ 0 نظر / 9 بازدید