لیست قیمت تخته وایت بورد

 

 تـخـته اعـلانا ت جیر

   قا ب آلومینیمی   

 تخته وایت بورد مغناطیسی

        قا ب آلومینیمی   

 

       ابعاد

750000ریال     

       900000 ریال  

 200 *100 

650000          

750000        

170*90    

580000          

650000        

145*90    

470000          

580000        

120*90    

380000          

430000        

80*100  

320000          

320000        

90*55     

210000          

210000        

70*50     

130000          

130000        

50*40     

 

100000        

50*30     

 

100000        

40*30     

 

60000          

40*20     

 

   60000           

30*20     

/ 0 نظر / 95 بازدید